Real Tech ( Thailand ) Co.,Ltd.

ทำไม ที่นี่ ลูกค้าถึงซื้อซ้ำ และ บอกต่อ

      บริษัท รีลเทค ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ก่อตั้งเมื่อ เดือนมกราคม 2551 แต่อยู่ในวงการ POS ประมาณ 20 ปี เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบขายหน้าร้านโดยเฉพาะ นำเข้าอุปกรณ์ขายหน้าร้านจากต่างประเทศและพัฒนาโปรแกรมเก็บเงินหน้าร้าน POS และ โปรแกรมร้านอาหาร โดยเฉพาะ ด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในธุรกิจ POS ร่วม 20 ปี  ทำให้มีความเชียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 

      ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ กลุ่มบริษัทที่พัฒนาโปรแกรม POS จะนำหลักของโปรแกรมบัญชีมาพัฒนาให้เป็นโปรแกรมหน้าร้าน ซึ่งไม่ตรงกับหลักของโปรแกรม POS ในต่างประเทศ  เนื่องจากจุดประสงค์ของโปรแกรมถูกสร้างมาให้ใช้งานคนละแบบ ทำให้เกิดปัญหา กับผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป

สาเหตุของปัญหา
      เกิดจากตัวโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับบริษัท ที่มีหลายหน่วยงาน  ไม่ได้ถูกพัฒนาเพื่อร้านค้าที่มีเจ้าของเพียงคนเดียว  ทำให้การทำงานมีหลายขั้นตอน ยุ่งยากซับซ้อน  และปัญหาที่เกิดจาก สาเหตุอื่นๆ เช่น ปัญหาจากคอมพิวเตอร์ที่ไม่สมบูรณ์ , ปัญหาที่เกิดจาก Windows , ปัญหาจากไวรัส  และ ปัญหาที่เกิดจากระบบ Network  ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้  บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม จะไม่แก้ไขให้กับลูกค้า  เนื่องจาก ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม แต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับ คือ เครื่องขายหน้าร้านจะใช้ไม่ได้ และ ไม่มีใครเข้ามาแก้ไขให้  จากหลายๆสาเหตุข้างต้น  ทำให้ผู้ประกอบการต้องเลิกใช้เครื่องขายหน้าร้านนั้นไป


      บริษัทฯได้พัฒนาโปรแกรม POS แท้ๆ เพื่อคนไทยขึ้นมา ชื่อโปรแกรมว่า "Real4POS"  โดยได้นำโครงสร้าง ของโปรแกรม POS จากต่างประเทศ แล้วนำมาพัฒนาโปรแกรมโดยโปรแกรมเมอร์คนไทย  ให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ประกอบการในเมืองไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีโปรแกรมคุณภาพที่ดีเหมือนในต่างประเทศ  ได้ใช้


      และทางบริษัทฯ ยังสามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม ได้อีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบประทับใจในการแก้ไขปัญหา  ทำให้กิจการสามารถเพิ่มสาขาได้มากขึ้น  ทำให้เกิดการซื้อซ้ำ และ บอกต่อมากที่สุด มาจนถึงทุกวันนี้

สินค้าและบริการที่จัดจำหน่าย


#  โปรแกรมบริหารงาน ณ จุดขาย  ( Software POS )
    - โปรแกรมบริหารธุรกิจ ค้าปลีก Real 4 POS 
    - โปรแกรมบริหารธุรกิจ ร้านอาหารและ Fast Food
    - โปรแกรมบริหารธุรกิจ สปา,ธุรกิจบริการทั้งหมด
    - โปรแกรมบริหาร ร้านแว่นตา

#  อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ POS ( Hardware POS )
    - เครื่องบันทึกเงินสด ( POS Therminal )
    - เครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ( Slip Printer )
    - ลิ้นชักเก็บเงิน ( Cash Drawer )
    - เครื่องอ่านบาร์โค้ด ( Scanner Barcode )
    - จอแสดงผล (  Customer Display )

#  อุปกรณ์สิ้นเปลือง ( Accessary )
   - กระดาษคิดเงินและกระดาษความร้อน ( Paper Roll )
   - ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ ( Ribbon )

# บริการซ่อมและดูแลอุปกรณ์ ณ จุดขาย และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกประเภท